Teresa Friedelówna, Czesław Łapicz

Język staro-cerkiewno-słowiański

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2267-8
Publication year:
2008
Pages number:
230
Nr wydania:
trzecie
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

16,00 zł

miękka

Teresa Friedelówna, Czesław Łapicz

Język staro-cerkiewno-słowiański

Kategoria produktu:

Autorzy pragną dać studentom filologii polskiej oraz innych filologii sło­wiańskich skrypt łatwo osiągalny i przystępnie napisany. Ułatwi on opanowanie gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, stanowiąc zarazem pomoc w samodzielnym uzupełnianiu wiadomości uzyskanych w czasie wykładów i konwersatoriów. Ze względu na rolę tego języka w historii i kulturze Słowian, zagadnienia czysto gramatyczne uzupełniamy o ważne - zwłaszcza dla studen­tów filologii słowiańskich - wiadomości z zakresu słowiańskiej historii i kultu­ry, dawnej i współczesnej.
Skrypt składa się z dwóch zasadniczych części - teoretycznej oraz prak­tycznej; całość zamykają słownik oraz aneks.
W części I podajemy pewną sumę informacji wstępnych, które mają una­ocznić pozycję języka staro-cerkiewno-słowiańskiego wśród innych języków słowiańskich oraz jego rolę i znaczenie w rozwoju cywilizacyjnym Słowian. Ko­nieczne jest przy tym zapoznanie się z faktami historycznymi, które przyczyniły się tak do powstania słowiańskiego alfabetu, jak i do zapisu najstarszych sło­wiańskich tekstów. Dalej dokonujemy przeglądu charakterystycznych staro-cerkiewno-słowiańskich zjawisk fonetycznych i fonologicznych, wprowadzając tam, gdzie jest to niezbędne, szersze słowiańskie tło porównawcze. Znaczną partię skryptu przeznaczamy na przedstawienie zagadnień staro-cerkiewno-słowiańskiej fleksji. Przegląd historycznej i gramatycznej problematyki zamykają krótkie uwagi o osobliwościach staro-cerkiewno-słowiańskiej składni.
Wszystkie te zagadnienia wiążemy genealogicznie z okresem wspólnoty prasłowiańskiej, omawiając właściwe dla tej epoki prawa fonologiczne oraz do­konujące się w związku z nimi procesy fonetyczne. Ich skutkiem jest etapowy rozpad jedności słowiańskiej na dialekty, z których jeden już w IX wieku został utrwalony w piśmie, stając się pierwszym, a więc najstarszym słowiańskim języ­kiem literackim. Tym samym nie tylko wprowadzamy i objaśniamy slawistyczną terminologię diachroniczną, ale przybliżamy także - zarówno w teorii, jak i w praktyce - zasady i metody rekonstrukcji odnoszące się przynamniej do se­ryjnych i najbardziej typowych faktów językowych.

Objaśnienie skrótów i znaków /8
Przedmowa /11

Część I. 
Wiadomości wstępne (Teresa Friedelówna) /15
A. Definicja języka staro-cerkiewno-słowiańskiego /15
B. Pozycja języka scs. w grupie języków słowiańskich /15
C. Historia misji morawskiej /18
D. Alfabety słowiańskie /21
E. Zabytki kanonu scs /23
Pytania kontrolne / 26
Fonetyka i fonologia (Czesław Łapicz) /29
A. System głoskowy języka staro-cerkiewno-słowiańskiego /29
B. Elementy fonetyki i fonologii historycznej języka staro-cerkiewno-słowiańskiego / 36
Pytania kontrolne /56
Fleksja (Teresa Friedelówna) /59
A. Fleksja imienna /59
B. Fleksja czasownikowa /78
C. Nieodmienne części mowy/95
Składnia (Czesław Łapicz)/97 

Część II
Teksty do ćwiczeń samodzielnych (opracowanie Teresa Friedelówna) / 99
A. Teksty normalizowane/99
B. Teksty nienormalizowane /110
Teksty do ćwiczeń kierowanych (opracowanie Teresa Friedelówna) /121
A. Teksty biblijne/128
B. Teksty liturgiczne /138
C. Homilie /140
D. Żywoty świętych /142

Część III
Wskazówki metodyczne (Czesław Łapicz)/145
A .Uwagi wstępne/145
B. Wiadomości z historii języka staro-cerkiewno-słowiańskiego/146
C. Gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego/150
D. Zasady analizy i interpretacji językowej tekstów staro-cerkiewno-słowiańskich/157
E. Yademecum terminologiczne/162
F. Najważniejsze daty i fakty związane z chrystianizacją Słowian i misją morawską (kalendarium cyrylo-metodiańskie)/172

Część IV
Aneks (Czesław Łapicz): Papieża Polaka i Słowianina encyklika Slavorum Apostoli/181
Literatura (zestawił Czesław Łapicz)/196
Słownik (opracowanie Teresa Friedelówna, Czesław Łapicz)/199

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum