Mariusz Wołos, Jarosław Kłaczkow, Zbigniew Karpus (red.)

Nad Bałtykiem. W kręgu polityki, gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
832-31-195-2-
Rok wydania:
2005
Liczba stron:
1258
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Twarda
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

148,40 zł

Twarda

Mariusz Wołos, Jarosław Kłaczkow, Zbigniew Karpus (red.)

Nad Bałtykiem. W kręgu polityki, gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa

Spis treści

Tabula gratulatoria; Słów kilka o Jubilacie; Bibliografia prac prof. dr. hab. Mieczysława Wojciechowskiego. Czasy niewoli: Ryszard Bender: Liga Pokoju i Wolności - związki z nią Polaków w XIX wieku; Edward Czapiewski: Pomorze i Wielkopolska na kartach "Rachunków" J. I. Kraszewskiego; Grażyna Gzella: Redaktor Stanisław Rożanowicz contra kanonik Oton Kunert (Proces "Gazety Grudziądzkiej" z 1901 roku); Jacek Gzella: W sprawie zamachu na Radę Regencyjną w 1918 roku - z dziejów prowokacji politycznej; Janusz Karwat: Plan opanowania ziem polskich zaboru pruskiego w 1918-1919 roku; Janusz Kutta: "Emigranci" naukowi z Prus Zachodnich (Królewskich) do Królestwa Polskiego i Galicji w latach 1772-1918; Tomasz Łaszkiewicz: Pamięć historyczna kujawskiego rodu von Wilamowitz-Moellendorff; Wiktor Pepliński: Postulaty, instrukcje, apele, hasła, nakazy narodowe na łamach polskiej prasy pomorskiej na początku XX wieku; Andrzej Romanów: Kaszubi i Kaszuby w problematyce pelplińskiego "Pielgrzyma" 1869-1920; Ralph Schattkowsky: Westpreussen als Gegenstand neuerer Nationalismusforschung; Kazimierz Wajda:Maturzyści Gimnazjum Kwidzyńskiego (1842-1914) i Gimnazjum Chojnickiego(1883-1913). Pochodzenie społeczne i wybór kierunku studiów; Szczepan Wierzchosławski: Wybory do parlamentu niemieckiego w okręgu toruńsko-chełmińsko-wąbrzeskim w latach 1871-1914; Edward Włodarczyk: Uwarunkowania życia codziennego w pruskich miastach portowych w XIX wieku (do 1914 roku). Polska Niepodległa: Zdzisław Biegański: Wybory uzupełniające do Sejmu Ustawodawczego na Pomorzu 2 maja 1920 roku; Tadeusz Bogalecki: Stowarzyszenia byłych legionistów polskich w latach 1918-1930. Geneza i władze naczelne; Andrzej Cieśla: Związek Nauczycielstwa Polskiego i jego poprzednicy na Pomorzu w latach Drugiej Rzeczypospolitej; Zbigniew Dworecki: Geneza chadeckiej formacji politycznej w byłej dzielnicy pruskiej po pierwszej wojnie światowej; Przemysław Hauser: Posłowie niemieccy w Sejmie Ustawodawczym w okresie luty 1919-czerwiec 1920 roku; Krzysztof Kania:Charakterystyka członków oraz polityka pierwszego w dziejach Angliigabinetu Partii Pracy w opinii poselstwa polskiego w Londynie; Zbigniew Karpus: Problem Litwy Środkowej podczas obrad Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej (październik 1920 - kwiecień 1922); Zbigniew Kudrzycki: Wojna polsko-bolszewicka na pograniczu Prus Wschodnich i Mazowsza; Stanisław Kunikowski: Wkład społecznego ruchu naukowego w rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1918-1939; Ryszard Michalski: System bezpieczeństwa zbiorowego w Europie w pomorskiej myśli politycznej w latach 1920-1939; Andrzej Misiuk: Organizacja działania polskich służb specjalnych na terenie Wolnego Miasta Gdańska w okresie międzywojennym; Marian Mroczko: Stanisław Kozicki wobec problemów bezpieczeństwa Polski w latach 1919-1926; Przemysław Olstowski:Związek Naprawy Rzeczypospolitej na Pomorzu w latach 1926-1928.Przyczynek do dziejów obozu pomajowego w województwie pomorskim; Grzegorz Radomski: Ochrona kultury narodowej w koncepcjach obozu narodowego w Polsce 1918-1939; Waldemar Rozynkowski: Porucznik Leopoldyna Stawecka (l 896-1933) - w zakonie siostra Eligia. Szkic biograficzny; Aleksander Smoliński: Mobilizacja 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Marzec-sierpień 1939 roku; Katarzyna Tomkowiak:Biblioteka Bractwa Niepokalanie Poczętej Najświętszej Marii PannyKrólowej Korony Polskiej w Podgórzu k. Torunia w latach 1929-1939; Roman Wapiński: Realia i wyobrażenia. O przyczynach przeceniania siły Polski przez środowiska rządzące w latach trzydziestych XX wieku; Mieczysław Widernik: Inteligencja gdyńska w okresie międzywojennym; Emilian Wiszka: Oddział Ukraińskiego Komitetu Centralnego w Toruniu (1927-1939); Witold Wojdyło: Koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej w myśli politycznej Narodowej Demokracji 1918-1926. W rzeczywistości totalitarnej: Tomasz Chinciński: Kryzys bydgoski, Operacja o kryptonimie "Sesja"; Bogdan Chrzanowski:Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu w latach 1939-1945 w świetlerelacji jego uczestników (na tle badań historycznych 2003 r.). Wybranezagadnienia; Mirosław Golon: Dyplomaci Stalina - radzieccy ambasadorowie w Polsce i Czechosłowacji w okresie stalinowskim (1945-1955); Karol Grünberg, Bolesław Sprengel: Jewhen Konowalec - żołnierz i polityk ukraiński; Dariusz Jarosz: Dyskusja na temat sytuacji Żydów w Polsce w Radzie Europy w 1969 roku; Włodzimierz Jastrzębski: Niemieckie plany przesiedleńcze w okupowanej Europie w latach drugiej wojny światowej; Katarzyna Kącka:Stanowisko Polski w sprawie Niemiec na konferencji zastępców ministrówspraw zagranicznych w Londynie. Styczeń - luty 1947 roku; Ryszard Kozłowski: Popaździemikowe reminiscencje - kluby i strajki w województwie bydgoskim; Władysław Kubiak: Obóz odosobnienia dla niemieckiej ludności cywilnej w Lubrańcu w 1945 roku; Wojciech Materski: ZSRR wobec polsko-czechosłowackiego sporu terytorialnego (1944-1947); Mieczysław Nurek:Polskie Siły Zbrojne w Wielkiej Brytanii po zakończeniu drugiej wojnyświatowej. Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia w ocenieInspektorów Generalnych - gen. dyw. S. Kopańskiego i gen. bryg. Z.Łakińskiego; Bronisław Pasierb: Tragiczny los negocjatora rosyjsko-niemieckich układów 1939 roku; Maria Pasztor: Wizyta de Gaulle'a w Polsce (6-12 września 1967 r.). Między mitem a rzeczywistością; Mirosław Piotrowski: Wokół akcji NSZ na Wierzchowiny - 6 czerwca 1945 roku; Wojciech Polak: "Zadyma", której nie było. O pewnej akcji prewencyjnej toruńskiej milicji i Służby Bezpieczeństwa w 1981 roku; Kazimierz Przybyszewski:Zamordowani przez Niemców za wypełnienie obowiązku żołnierskiego.Proces kapitana Jana Drzewieckiego i jego podkomendnych przedhitlerowskim Sądem Specjalnym w Bydgoszczy; Henryk Składanowski: Sowiecki system szkolny w latach 1917-1958; Andrzej Skrzypek: Peregrynacje Bolesława Bieruta do Moskwy (po 22 lipca 1944 r.); Ryszard Sudziński: Polska Akcja Katolicka w Wielkiej Brytanii wobec stalinizacji Kościoła katolickiego w Polsce na początku lat pięćdziesiątych; Jan Sziling, Iwona Urbańska: Ludność cygańska w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie w latach 1939-1945; Maria Wanda Wanatowicz:"Akcja łączenia rodzin" pomiędzy PRL a RFN w opiniach ówczesnychpolskich służb bezpieczeństwa i środowisk publicystycznych naprzykładzie Górnego Śląska (1956-1959); Wojciech Wrzesiński: Idea niepodległości w Ruchu Oporu bez Wojny i Dywersji "Wolność i Niezawisłość" (1945-1948). Wśród sąsiadów: Zbigniew Girzyński: Polityka zagraniczna Francji w latach 1944-1950; Daniel Kawa: Polsko-niemiecka współpraca w zakresie wojskowości po wstąpieniu Polski do NATO; Michał Klimecki: Bolszewicy w Galicji w 1920 roku; Teresa Kulak:Górny Śląsk i Pomorze w antypolskiej propagandziepolityczno-gospodarczej władz wrocławskich u progu lat trzydziestych XXwieku; Dorota Michaluk: Rozmowy o przebiegu granicy państwowej pomiędzy Białoruską Republiką Ludową a Ukraińską Republiką Ludową wiosną 1918 roku; Tomasz Rabant: Niemiecki Konsulat Honorowy w Gdyni w latach 1936-1939; Waldemar Rezmer: Małe państwa bałtyckie 1918-1940. Próby sojuszy wojskowych; Włodzimierz Stępiński:Sytuacja w rolnictwie Pomorza Zachodniego w 1917 roku w świetle "Bundder Landwirthe für Pommern. Amtliches Blatt der Provinzial-Abtheilung"- regionalnego organu Związku Rolników; Jan Paweł Wiśniewski: Odrębny Batalion Litewski im. Witolda Wielkiego przy 5 Dywizji Strzelców Polskich. W kręgu religii i problemów wyznaniowych: Elżbieta Alabrudzińska: Kościoły protestanckie wobec powrotu ziem zaboru pruskiego do Macierzy; Ks. Józef Dębiński: Kościół rzymskokatolicki wobec wyborów politycznych w Polsce; Stanisław Gajewski: Życie i działalność ks. Aleksandra Iwanickiego 1903-1980 (Z Wołynia nad Zalew Wiślany); Jarosław Kłaczkow: Historia parafii ewangelicko-augsburskiej w Radomiu w latach 1945-2004; Piotr Kurlenda: Towarzystwo św. Wincentego a Paulo w Drugiej Rzeczypospolitej; Zofia Waszkiewicz: Rabinat w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej; Leszek Zygner: Rektorzy Akademii Duchownej w Petersburgu. V aria: Andrzej Bogucki: Związek Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Trzeciej Rzeczypospolitej; Józef Borzyszkowski:Na marginesie nieznanej "Monografii Konarzyn" Antoniego Narlocha(1888-1959). Przyczynek do dziejów oświaty na Pomorzu i biografii JanaBuchholza (l851-1930) - burmistrza i współautora monografii StarogarduGdańskiego; Janusz Jasiński: Z życia Adolfa Kayki, syna mazurskiego poety; Sławomir Kalembka: Dziennik japoński (23 lutego-29 kwietnia 1991 r.); Janusz Małłek: Miejsce Polski w dziejach Europy; Joanna Marszałek-Kawa:Wokół wyborów do Parlamentu Europejskiego VI kadencji w Polsce. Ocenadziałań partii politycznych oraz preferencji elektoratu; Mariusz Wołos:Józef Beck jako uczeń Cesarsko-Królewskiej I Szkoły Realnej w Krakowiew latach 1908-1912 (Przyczynek do biografii); Wykaz ważniejszychskrótów; Indeks nazwisk

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum