Wojciech Chudziak

Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1751-9
Rok wydania:
2004
Liczba stron:
300
Nr wydania:
I
Typ okładki:
Twarda
Seria:
Mons Sancti Laurentii
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

69,00 zł

Twarda

Wojciech Chudziak

Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie

Kategoria produktu:

Spis treści
Od redakcji - wprowadzenie do problematyki badań interdyscyplinarnych zespołu osadniczego w Kałdusie (Wojciech Chudziak) (From the Editor - the Introduction to the Issues of Interdisciplinary Research on the Settlement Complex in Kałdus); Środowisko przyrodnicze (Natural Environment): Jacek B. Szmańda, Małgorzata Luc, Krzysztof R. Lankauf: Zarys środowiska geograficznego wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie (An Outline of Geographic Environment of the Early Medieval Settlement Complex in Kałdus); Małgorzata Luc, Jacek B. Szmańda: Krajobraz chełmińskiego mezoregionu osadniczego (The Landscape of Chełmno Settlement Meso-Region); Jarosław Kordowski: Osady i rzeźba doliny Wisły w okolicach Chełmna i Świecia (Deposits and Topography of the Vistula River Valley in the Vicinities of Chełmno and Świecie); Jacek B. Szmańda, Krzysztof R. Lankauf: Litologia i struktura wewnętrzna Góry św. Wawrzyńca w świetle badań sedymentologicznych (Lithology and Inner Structure of Saint Lawrence Mountain as Shown by Sedimentary Research); Renata Bednarek, Michał Jankowski, Aleksandra Kwiatkowska, Maciej Markiewicz, Marcin Świtoniak: Charakterystyka współczesnej pokrywy glebowej w Kałdusie i w jego otoczeniu (The Contemporary Soil Sheet Characteristics in Kałdus and its Vicinity); Kazimierz Tobolski: O potrzebie badań paleoekologicznych w Dolinie Dolnej Wisły (On the Need of Palaeo-ecological Research in the Lower Vistula Valley); Wiesław Cyzman, Dariusz Kamiński: Rzeczywista i potencjalna roślinność w Kałdusie i w jego otoczeniu (Real and Potential Vegetation in Kałdus and its Vicinity); Mirosława Ceynowa-Giełdon, Dariusz Kamiński: Relikty roślinne związane z pradziejowym i wczesnośredniowiecznym osadnictwem w Kałdusie (Plant Relics of Primeval and Early Medieval Settlement in Kałdus); Agnieszka M. Noryśkiewicz: Analiza pyłkowa osadów biogenicznych terasy zalewowej Wisły w profilu Chełmno/Rybaki (Pollen Analysis of Biogenic Sediments of the Flood Terrace of the Vistula in Chełmno/Rybaki Profile); Agnieszka M. Noryśkiewicz: Przemiany w szacie roślinnej okolic Uścia w okresie ostatnich dwóch tysięcy lat (Changes in Vegetation of the Vicinities of Uść within the Last Two Thousand Years); Bożena Noryśkiewicz: Badania palinologiczne osadów limnicznych Jezior Starogrodzkich (Palynological Studies of Limnic Sediments of the Starogrodzkie Lakes); Człowiek i środowisko przyrodnicze (Man and Natural Environment): Jacek B. Szmańda, Krzysztof R. Lankauf, Małgorzata Luc: Próba rekonstrukcji zmian rzeźby Góry św. Wawrzyńca i fazy jej rozwoju (An Attempt to Reconstruct the Changes to the Topography and the Development Phases of Saint Lawrence Mountain); Renata Bednarek, Michał Jankowski, Aleksandra Kwiatkowska, Maciej Markiewicz, Marcin Świtoniak: Rekonstrukcja dawnej pokrywy glebowej oraz jej przekształceń na terenie zespołu osadniczego w Kałdusie (The Reconstruction of the Former Soil Layer and its Transformations in Kałdus Settlement Complex); Renata Bednarek, Michał Jankowski, Aleksandra Kwiatkowska, Maciej Markiewicz, Marcin Świtoniak: Zróżnicowanie zawartości fosforu w glebach w obrębie zespołu osadniczego w Kałdusie i w jego otoczeniu (Diverse Phosphorus Contents in the Soils of the Settlement Complex in Kałdus and its Vicinity); Wojciech Chudziak, Agnieszka M. Noryśkiewicz, Bożena Noryśkiewicz: Zasiedlenie okolic Góry św. Wawrzyńca w ostatnich trzech tysiącach lat w świetle historii roślinności (The Settlement of the Vicinities of Saint Lawrence Mountain in the Last Three Thousand Years in Light of the History of Local Vegetation); Marek Polcyn: Pozaekonomiczny aspekt źródeł paleoetnobotanicznych na przykładzie obiektu 4/98 z grodziska w Kałdusie, stanowisko 3 (Non-economic Aspect of Palaeo-ethno-botanical Evidence from the Object 4/98 from the Stronghold in Kałdus, Site 3); Jacek B. Szmańda: Charakterystyka sedymentologiczna środowiska depozycyjnego osadów wypełniających obiekt 4/98 w Kałdusie, stanowisko 3 (Sedimentary Characteristics of Deposition Environment of Sediments Filling Object 4/98 in Kałdus, Site 3); Halina Pomianowska: Nieznany eratyk odkryty w pobliżu Góry św. Wawrzyńca w Kałdusie (An Unknown Erratic Stone Discovered in Kałdus in the Vicinity of Saint Lawrence Mountain); Daniel Makowiecki: Zwierzęta z wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie (The Animals from the Early Medieval Settlement Complex in Kałdus); Jarmila Krzymińska: Analiza malakologiczna i ostrakodologiczna osadów z Kałdusa (stanowiska 2 i 3) oraz z Jeziora Starogrodzkiego Południowego (Malacological and Ostracodological Analysis of Sediments from Kałdus (Sites 2 and 3) and fromSouth Starogrodzkie Lake); Dorota Bienias: Położenie fizjograficzne i chronologia stanowisk archeologicznych w Kałdusie i w jego otoczeniu (Physiographic Layout and Chronology of Archaeological Sites in Kałdus and its Vicinity); Badania pomocnicze (Auxiliary Studies): Alicja Chruścińska, Hubert L. Oczkowski, Krzysztof R. Przegiętka: Góra św. Wawrzyńca - pierwsze wyniki datowania osadów eolicznych metodą optycznie stymulowanej luminiscencji (Saint Lawrence Mountain - the First Results of Eolic Sediments Dating by Optically Stimulated Luminescence)

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum