SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Archeologia

Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie

Rok wydania:2004 Nr wydania:I Liczba stron:300 ISBN:83-231-1751-9
OPIS

Spis treści
Od redakcji - wprowadzenie do problematyki badań interdyscyplinarnych zespołu osadniczego w Kałdusie (Wojciech Chudziak) (From the Editor - the Introduction to the Issues of Interdisciplinary Research on the Settlement Complex in Kałdus); Środowisko przyrodnicze (Natural Environment): Jacek B. Szmańda, Małgorzata Luc, Krzysztof R. Lankauf: Zarys środowiska geograficznego wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie (An Outline of Geographic Environment of the Early Medieval Settlement Complex in Kałdus); Małgorzata Luc, Jacek B. Szmańda: Krajobraz chełmińskiego mezoregionu osadniczego (The Landscape of Chełmno Settlement Meso-Region); Jarosław Kordowski: Osady i rzeźba doliny Wisły w okolicach Chełmna i Świecia (Deposits and Topography of the Vistula River Valley in the Vicinities of Chełmno and Świecie); Jacek B. Szmańda, Krzysztof R. Lankauf: Litologia i struktura wewnętrzna Góry św. Wawrzyńca w świetle badań sedymentologicznych (Lithology and Inner Structure of Saint Lawrence Mountain as Shown by Sedimentary Research); Renata Bednarek, Michał Jankowski, Aleksandra Kwiatkowska, Maciej Markiewicz, Marcin Świtoniak: Charakterystyka współczesnej pokrywy glebowej w Kałdusie i w jego otoczeniu (The Contemporary Soil Sheet Characteristics in Kałdus and its Vicinity); Kazimierz Tobolski: O potrzebie badań paleoekologicznych w Dolinie Dolnej Wisły (On the Need of Palaeo-ecological Research in the Lower Vistula Valley); Wiesław Cyzman, Dariusz Kamiński: Rzeczywista i potencjalna roślinność w Kałdusie i w jego otoczeniu (Real and Potential Vegetation in Kałdus and its Vicinity); Mirosława Ceynowa-Giełdon, Dariusz Kamiński: Relikty roślinne związane z pradziejowym i wczesnośredniowiecznym osadnictwem w Kałdusie (Plant Relics of Primeval and Early Medieval Settlement in Kałdus); Agnieszka M. Noryśkiewicz: Analiza pyłkowa osadów biogenicznych terasy zalewowej Wisły w profilu Chełmno/Rybaki (Pollen Analysis of Biogenic Sediments of the Flood Terrace of the Vistula in Chełmno/Rybaki Profile); Agnieszka M. Noryśkiewicz: Przemiany w szacie roślinnej okolic Uścia w okresie ostatnich dwóch tysięcy lat (Changes in Vegetation of the Vicinities of Uść within the Last Two Thousand Years); Bożena Noryśkiewicz: Badania palinologiczne osadów limnicznych Jezior Starogrodzkich (Palynological Studies of Limnic Sediments of the Starogrodzkie Lakes); Człowiek i środowisko przyrodnicze (Man and Natural Environment): Jacek B. Szmańda, Krzysztof R. Lankauf, Małgorzata Luc: Próba rekonstrukcji zmian rzeźby Góry św. Wawrzyńca i fazy jej rozwoju (An Attempt to Reconstruct the Changes to the Topography and the Development Phases of Saint Lawrence Mountain); Renata Bednarek, Michał Jankowski, Aleksandra Kwiatkowska, Maciej Markiewicz, Marcin Świtoniak: Rekonstrukcja dawnej pokrywy glebowej oraz jej przekształceń na terenie zespołu osadniczego w Kałdusie (The Reconstruction of the Former Soil Layer and its Transformations in Kałdus Settlement Complex); Renata Bednarek, Michał Jankowski, Aleksandra Kwiatkowska, Maciej Markiewicz, Marcin Świtoniak: Zróżnicowanie zawartości fosforu w glebach w obrębie zespołu osadniczego w Kałdusie i w jego otoczeniu (Diverse Phosphorus Contents in the Soils of the Settlement Complex in Kałdus and its Vicinity); Wojciech Chudziak, Agnieszka M. Noryśkiewicz, Bożena Noryśkiewicz: Zasiedlenie okolic Góry św. Wawrzyńca w ostatnich trzech tysiącach lat w świetle historii roślinności (The Settlement of the Vicinities of Saint Lawrence Mountain in the Last Three Thousand Years in Light of the History of Local Vegetation); Marek Polcyn: Pozaekonomiczny aspekt źródeł paleoetnobotanicznych na przykładzie obiektu 4/98 z grodziska w Kałdusie, stanowisko 3 (Non-economic Aspect of Palaeo-ethno-botanical Evidence from the Object 4/98 from the Stronghold in Kałdus, Site 3); Jacek B. Szmańda: Charakterystyka sedymentologiczna środowiska depozycyjnego osadów wypełniających obiekt 4/98 w Kałdusie, stanowisko 3 (Sedimentary Characteristics of Deposition Environment of Sediments Filling Object 4/98 in Kałdus, Site 3); Halina Pomianowska: Nieznany eratyk odkryty w pobliżu Góry św. Wawrzyńca w Kałdusie (An Unknown Erratic Stone Discovered in Kałdus in the Vicinity of Saint Lawrence Mountain); Daniel Makowiecki: Zwierzęta z wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie (The Animals from the Early Medieval Settlement Complex in Kałdus); Jarmila Krzymińska: Analiza malakologiczna i ostrakodologiczna osadów z Kałdusa (stanowiska 2 i 3) oraz z Jeziora Starogrodzkiego Południowego (Malacological and Ostracodological Analysis of Sediments from Kałdus (Sites 2 and 3) and fromSouth Starogrodzkie Lake); Dorota Bienias: Położenie fizjograficzne i chronologia stanowisk archeologicznych w Kałdusie i w jego otoczeniu (Physiographic Layout and Chronology of Archaeological Sites in Kałdus and its Vicinity); Badania pomocnicze (Auxiliary Studies): Alicja Chruścińska, Hubert L. Oczkowski, Krzysztof R. Przegiętka: Góra św. Wawrzyńca - pierwsze wyniki datowania osadów eolicznych metodą optycznie stymulowanej luminiscencji (Saint Lawrence Mountain - the First Results of Eolic Sediments Dating by Optically Stimulated Luminescence)

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.