SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Filologia polska

Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego Księga pamiątkowa dedykowana Teresie Friedelównie

autorzy: Katarzyna Nowakowska, Joanna Kamper-Warejko redaktorzy: Joanna Kamper-Warejko
Rok wydania:2007 Nr wydania:I Liczba stron:320 ISBN:978-83-231-2113-8
OPIS
Spis treści

Wstęp; Z przeszłości: Danuta Bieńkowska:Prorok, widosen i wieszcz, czyli o nazwach osób przepowiadającychprzyszłość w polskich XVI-wiecznych tłumaczeniach starego testamentu; Edward Breza: Antroponimy ze starogermańskim rdzeniem fridu "pokój"; Joanna Kulwicka-Kamińska: Nazwy bogów pogańskich w Koranie i w Biblii - polski przekład i jego analiza leksykalno-semantyczna; Maria Kalinowska: Mickiewiczowskie wizje egzystencji - pamięć jako ocalenie; Joanna Kamper-Warejko: Chrystus z martwych wstał jest - wielkanocny trop w wybranych XVI-wiecznych kancjonałach protestanckich; Maria Karpluk: O Piotrze Krzesichlebie - Artomiuszu (1552-1609) rozważanie antroponimiczne; Czesław Łapicz: Z zagadnień przekładu muzułmańskiej terminologii modlitewnej na język polski i białoruski; Leszek Moszyński:Trzy najstarsze wersje cyrylometodejskiego przekładu modlitwy prorokaJonasza (Kantyk Psałterza Synajskiego, Parimiejnik Grigorowiczai najstarszy znany tekst Starego Testamentu); Zofia Mocarska-Tycowa: Odpowiedź poety. Wokół treści i kontekstów wiersza Adama Asnyka Wobec Sfinksa; Katarzyna Nowakowska: O prefiksach werbalnych obecnych w cyrylickim Ewangeliarzu z Vosislivik; Ewa Owczarz: Widzenia miasta. Wilno w powieściach autobiograficznych Kraszewskiego; Elżbieta Smułkowa: Glosa do teorii badań pograniczy językowych (na przykładzie sytuacji językowej Brasławszczyzny); Zofia Sawaniewska-Mochowa: "Teksty szlachty żmujdzkiej" jako źródło do badań nad polszczyzną kresową; Elżbieta Umińska-Tytoń: Pan i ksiądz. Z dziejów form adresatywnych; Halina Wiśniewska: Nazwy pożywienia biedaków i bogaczy w XVII wieku; Bogdan Walczak: Czy nowe dane do genezy języka staro-cerkiewno-słowiańskiego? Z teraźniejszości: Stanisław Bąba: Frazeologiczna derywacja syntaktyczna. Adiektywizacja polskich zwrotów idiomatycznych; Małgorzata Gębka-Wolak: O konstrukcjach typu nie mnie o tym decydować; Maciej Grochowski: O kwalifikacji gramatycznej jednostek o postaci me; Krystyna Kallas: Przymiotniki symilatywne we współczesnym języku polskim; Iwona Kaproń-Charzyńska: O formantach tworzących nowe nazwy żeńskie we współczesnej polszczyźnie; Andrzej Moroz: O wtrąceniach z segmentem nie mówiąc; Teresa Skubalanka: Potoczność i regionalizmy w języku poezji Czesława Miłosza; Maria Szupryczyńska: Budowa składniowa i funkcje polskich przysłów typu lepszy rydz niż nic, lepiej śmiać się niż płakać

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.