• Home
  • Językoznawstwo
  • Pozycje składniowe frazy bezokolicznikowej we współczesnym zdaniu polskim

Małgorzata Gębka-Wolak

Pozycje składniowe frazy bezokolicznikowej we współczesnym zdaniu polskim

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2601-0
Publication year:
2011
Pages number:
284
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

44,00 zł

miękka

Małgorzata Gębka-Wolak

Pozycje składniowe frazy bezokolicznikowej we współczesnym zdaniu polskim

Kategoria produktu:

Prezentowana monografia należy do nurtu prac rozwijających aparat polskiej składni strukturalnej w kierunku badań nad pozycją składniową fraz różnego typu. Praca przynosi klasyfikację pozycji składniowych fraz bezokolicznikowych konotowanych przez formy czasowników. Zaproponowane ujęcie funkcjonowania polskiego bezokolicznika w zdaniu jako elementu ciągu realizacyjnego określonych typów pozycji składniowych umożliwia przedstawienie całościowego i na tle dotychczasowych rozwiązań oryginalnego obrazu funkcjonowania polskiego bezokolicznika jako konotowanego członu zdania prostego. Pozwala ponadto w sposób systematyczny i spójny metodologicznie opisać zjawisko równoważności frazy bezokolicznikowej wobec fraz innych typów. Przedstawione w pracy obserwacje na temat łączliwości składniowej bezokolicznika powinny zainteresować badaczy systemu gramatycznego polszczyzny, leksykografów, a także autorów materiałów dydaktycznych dla obcokrajowców uczących się języka polskiego.

Wstęp /9
1. Przedmiot, cel i charakter opisu /10
2. Forma bezokolicznikowa czasownika /14
2.1. Formy syntetyczne i analityczne /16
2.2. Bezokolicznikowość jako jedna z kategorii gramatycznych /20
2.3. Problem trybu /23
3. Różne opisy bezokolicznika w polskiej składni współczesnej /26
3.1. Tradycyjna składnia polska /26
3.2. Składnia struktur predykatowo-argumentowych /29
3.3. Składnia strukturalna /34
4. Porządek opisu /38

Rozdział I. Związki zależności, akomodacyjne i konotacyjne /41
1. Grupa bezokolicznikowa dystrybucyjnie podrzędna i niepodrzędna /41
1.1. Składnik bezpośredni konstrukcji /42
1.1.1. Budowa /42
1.1.2. Problem tzw. zwrotów frazeologicznych o kształcie grupy
bezokolicznikowej. Pierwsze ograniczenie materiału /46
1.2. Dystrybucja grupy bezokolicznikowej a jej akomodacja /50
1.2.1. Grupa bezokolicznikowa podrzędna /51
1.2.2. Grupa bezokolicznikowa niepodrzędna /52
1.3. Dystrybucja grupy bezokolicznikowej a jej związki konotacyjne /53
2. Grupa bezokolicznikowa podrzędna /54
2.1. Kryterium klasy gramatycznej nadrzędnika /54
2.1.1. Nadrzędniki werbalne /55
2.1.2. Inne typy nadrzędników /56
2.1.3. Przykłady trudniejsze /58
2.1.4. Drugie ograniczenie materiału /63
2.2. Kryterium konotacji podrzędnika /63
2.2.1. Ustalenia wstępne /63
2.2.2. Fraza bezokolicznikowa konotowana /66
2.2.3. Fraza bezokolicznikowa niekonotowana /68
2.2.4. Trzecie ograniczenie materiału /71
3. Grupa bezokolicznikowa niepodrzędna /71
3.1. Konotowana przez współskładnik /71
3.2. Niekonotowana jako współskładnik /75
3.3. Zakres analizy grup bezokolicznikowych niepodrzędnych /77
4. Podsumowanie /77

Rozdział II. Zasady opisu i klasyfikacji badanych pozycji składniowych /79
1. Ustalenia wstępne /79
1.1. Przegląd zastosowań pojęcia pozycja w składni polskiej /79
1.2. Prace autorów ośrodka toruńskiego /82
2. Tożsamość pozycyjna fraz /84
2.1. Testy formalne /85
2.2. Tożsamość relacji powierzchniowosyntaktycznej /90
2.3. Kwestia zachowania jednakowej relacji między aktantami głębinowymi /93
3. Rodzaje fraz ekwiwalentnych oraz uwarunkowania ich użycia /96
3.1. Frazy nominalne /96
3.1.1. Mianownikowe /96
3.1.2. Niemianownikowe /97
3.1.3. Tekstowe wykładniki fraz nominalnych /98
3.2. Frazy przyimkowo-nominalne /100
3.3. Frazy nienominalne /102
3.3.1. Frazy zdaniowe /102
3.3.2. Frazy niezdaniowe /104
3.4. Ciągi fraz ekwiwalentnych jako wyróżniki typów pozycji bezokolicznikowych /108
3.5. Ograniczenia w zastępowaniu INFP frazami innych typów /110
3.6. Problem prymarnej realizacji pozycji /113
4. Współwystępowanie innych pozycji konotowanych /116
4.1. Sposób formalizacji pozycji oraz ich ilość /116
4.2. Typy schematów zdaniowych /118
5. Schemat klasyfikacji /119
5.1. Zasób kryteriów i ich hierarchia /119
5.2. Wielostopniowość klasyfikacji /120
6. Zawartość i porządek dalszego opisu /122

Rozdział III. Pozycje o wyróżniku nominalnym mianownikowym /124

1. Wprowadzenie do klasyfikacji /124
1.1. Ciągi ekwiwalentów pozycyjnych /125
1.1.1. Ilość i typy fraz zdaniowych /125
1.1.2. Ekwiwalent nominalny dopełniaczowy /129
1.2. Zmienność formalizacji pozycji w obrębie leksemu czasownikowego /131
1.3. Problem akomodacji wzajemnej /132
1.3.1. Osobowość badanych czasowników /133
1.3.2. Związek akomodacyjny z formą czasownika /137
1.4. Współwystępowanie z innymi pozycjami /140
1.5. Zasady klasyfikacji /142
2. Klasyfikacja pozycji podmiotowych /144
3. Podsumowanie /151

Rozdział IV. Pozycje o wyróżniku nominalnym niemianownikowym /153
1. Rodzaje fraz alternujących z INFP /154
1.1. Frazy nominalne /154
1.2. Frazy innego typu /157
2. Inne pozycje współwystępujące przy danym nadrzędniku /160
3. Problem wartości czasu INFP /162
4. Klasyfikacja materiału /166
5. Podsumowanie /192

Rozdział V. Pozycje o wyróżnikach przyimkowo-nominalnych /194
1. Wprowadzenie do klasyfikacji /194
2. Klasyfikacja materiału /200
3. Podsumowanie /229

Rozdział VI. Pozycje pozbawione wyróżników nominalnych i przyimkowo-nominalnych /231
1. Wprowadzenie do klasyfikacji /231
1.1. Sposoby realizacji pozycji bezokolicznikowej /233
1.2. Współwystępowanie z innymi pozycjami /236
1.2.1. Obecność przy czasowniku pozycji podmiotowej i niepodmiotowej /236
1.2.2. Problem podmiotu przy czasownikach MIEĆ, MÓC, POWINIEN /238
2. Klasyfikacja materiału /242
3. Podsumowanie /250

Zakończenie /252
Dodatek A /255
Dodatek B /257
Dodatek C 261
Dodatek D 264
Symbole i skróty /266
Bibliografia /268
Syntactic Positions of Infinitive Phrases in Contemporary Polish (summary) /281

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum