• Home
  • Paedagogia Christiana 1(19)/2007

Jerzy Bagrowicz (red.)

Paedagogia Christiana 1(19)/2007

ISSN:
1505-6872
Publication year:
2007
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Paedagogia Christiana
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

miękka

Jerzy Bagrowicz (red.)

Paedagogia Christiana 1(19)/2007

„Paedagogia Christiana” jest czasopismem (półrocznikiem), wydawanym od 1997 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (zeszyty 1-4 ukazały się w Wydawnictwie Adam Marszałek), poświęconym problematyce pedagogiki chrześcijańskiej oraz pedagogiki religii. Każdy zeszyt zawiera cztery działy: 1 — Artykuły i rozprawy; 2 — Z pedagogiki rodziny; 3 — Sprawozdania; 4 — Recenzje. Zadaniem pisma jest przede wszystkim ukazywanie chrześcijańskich inspiracji i tradycji w wychowaniu i refleksji o nim. Do takich zagadnień należą m.in. filozoficzno-antropologiczne i biblijno-teologiczne podstawy wychowania człowieka oraz problematyka wychowania obecna w nauczaniu Kościoła katolickiego. Wiele miejsca poświęca się współczesnym uwarunkowaniom wychowania człowieka, dyskusjom nad najtrudniejszymi problemami i aktualnymi pytaniami, stawianymi w obrębie szeroko podjętej edukacji religijnej. Innym zagadnieniem, podejmowanym na łamach pisma, jest problematyka wychowania człowieka w społeczeństwie pluralistycznym i wielokulturowym. Pismo prezentuje pedagogikę religii jako atrakcyjną ofertę dla współczesnego wychowania oraz aktualność chrześcijańskiego ideału wychowawczego. Jest otwarte na problematykę szeroko pojętej edukacji religijnej całego chrześcijaństwa, a także zagadnienia dialogu międzyreligijnego i międzywyznaniowego. Wskazuje na szczególne wyzwania, stające w tym zakresie przed pedagogiką religii, a zwłaszcza wychowania do dialogu i tolerancji, troski o własną tożsamość z jednoczesnym otwarciem na innych.

W pedagogii, która jest zawarta na kartach Ewangelii, odkrywamy pokłady wy­chowawczej tradycji, które sięgają najstarszych dziejów ludzkości przekazanych na kartach Starego Testamentu i w greckiej tradycji wychowawczej. Rodzące się chrześcijaństwo stanęło w obliczu konieczności odpowiedzi na pytanie o wartość kla­sycznej myśli wychowawczej, tej wywodzącej się z Grecji, ale i tej, która przychodziła w dziedzictwie starotestamentowym. Było to jedynie fragmentem poważniejszej sprawy, jaką był stosunek rodzącego się chrześcijaństwa do filozofii greckiej, zastanej kultury pogańskiej oraz dziedzictwa judaizmu.
U Ojców Kościoła i pisarzy wczesnochrześcijańskich mamy wiele tekstów wy­raźnie odnoszących się do tej sprawy, a także do problematyki wychowania czło­wieka. Chrześcijaństwo wniosło wiele inspiracji ubogacających dzieło wychowania. Problem ten podejmuje w bardzo kompetentnej analizie artykuł o. prof. Mieczysła­wa Paczkowskiego OFM. Refleksje odnoszące się do paidei chrześcijańskiej zna­lazły swój najpełniejszy wyraz w środowisku aleksandryjskim. Z tego środowiska wywodzili się m.in. św. Klemens Aleksandryjski i Orygenes. W artykule mamy pró­bę analizy myśli wychowawczej Orygenesa (ok. 185-254). Autor artykułu pokazuje oryginalność myśli Orygenesa, który uczył, jak należy przyswoić i wykorzystać na­uki z pogańskich studiów świeckich jako narzędzie do interpretacji Pisma Świętego. Bardzo bogata dokumentacja źródłowa zagadnienia oraz szeroka literatura, także najnowsza, pozwolą czytelnikowi wejść w niezwykle interesujące zagadnienie ro­dzącej się w początkach chrześcijaństwa syntezy kultury helleńskiej i objawienia chrześcijańskiego.

Od Redakcji

Artykuły / Articles

Pedagogika rodziny / Family pedagogy

Recenzje / Reviews

Od Redakcji

Artykuły i rozprawy

Z pedagogiki rodziny

Recenzje

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum