• Home
  • Paedagogia Christiana 2(20)/2007

Jerzy Bagrowicz (red.)

Paedagogia Christiana 2(20)/2007

ISSN:
1505-6872
Publication year:
2007
Pages number:
220
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Paedagogia Christiana
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

miękka

Jerzy Bagrowicz (red.)

Paedagogia Christiana 2(20)/2007

„Paedagogia Christiana” jest czasopismem (półrocznikiem), wydawanym od 1997 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (zeszyty 1-4 ukazały się w Wydawnictwie Adam Marszałek), poświęconym problematyce pedagogiki chrześcijańskiej oraz pedagogiki religii. Każdy zeszyt zawiera cztery działy: 1 — Artykuły i rozprawy; 2 — Z pedagogiki rodziny; 3 — Sprawozdania; 4 — Recenzje. Zadaniem pisma jest przede wszystkim ukazywanie chrześcijańskich inspiracji i tradycji w wychowaniu i refleksji o nim. Do takich zagadnień należą m.in. filozoficzno-antropologiczne i biblijno-teologiczne podstawy wychowania człowieka oraz problematyka wychowania obecna w nauczaniu Kościoła katolickiego. Wiele miejsca poświęca się współczesnym uwarunkowaniom wychowania człowieka, dyskusjom nad najtrudniejszymi problemami i aktualnymi pytaniami, stawianymi w obrębie szeroko podjętej edukacji religijnej. Innym zagadnieniem, podejmowanym na łamach pisma, jest problematyka wychowania człowieka w społeczeństwie pluralistycznym i wielokulturowym. Pismo prezentuje pedagogikę religii jako atrakcyjną ofertę dla współczesnego wychowania oraz aktualność chrześcijańskiego ideału wychowawczego. Jest otwarte na problematykę szeroko pojętej edukacji religijnej całego chrześcijaństwa, a także zagadnienia dialogu międzyreligijnego i międzywyznaniowego. Wskazuje na szczególne wyzwania, stające w tym zakresie przed pedagogiką religii, a zwłaszcza wychowania do dialogu i tolerancji, troski o własną tożsamość z jednoczesnym otwarciem na innych.

Antropologia inspirowana chrześcijaństwem podkreśla, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga Stwórcy i jako taki stanowi osobową substancję, rozumny i wolny podmiot, niepowtarzalny w wymiarze ducha i ciała, pojęty jako „byt dla siebie", którego nigdy nie wolno zredukować do roli narzę­dzia. Człowiek jest powołany do nieśmiertelności i oglądania Boga.
Z chrześcijańskiego rozumienia człowieka wynika przeto dla pedagogiki jako nauki zadanie odzyskania i uratowania człowieka jako osoby w jej ogól­noludzkiej i wyjątkowej strukturze bytowej oraz urzeczywistnianie konkretnych procesów wychowawczych, mających na celu świadome odkrywanie człowie­czeństwa w człowieku.
Prawdę tę od początku swego pontyfikatu jasno i mocno podkreślał Sługa Boży Jan Paweł II. Podczas wizyty w UNESCO w Paryżu w dniu 2 czerwca 1980 roku, a więc niemal na początku swej papieskiej posługi, wygłosił przemówienie, w którym powiedział m.in.: „w wychowaniu chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej «był», a nie tylko więcej «miał» - ażeby poprzez to wszystko, co «ma», «posiada», umiał bardziej i pełniej być człowiekiem - to znaczy, ażeby również umiał bardziej «być» nie tylko «z drugimi», ale także i «dla drugich»"

Od Redakcji

Artykuły i rozprawy

Z pedagogiki rodziny

Sprawozdania

Recenzje

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum