Jerzy Bagrowicz (red.)

Paedagogia Christiana 2(28)/2011

Przekierowanie zewnętrzne
ISSN:
1505-6872
Rok wydania:
2011
Liczba stron:
240
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Paedagogia Christiana
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

miękka

Jerzy Bagrowicz (red.)

Paedagogia Christiana 2(28)/2011

„Paedagogia Christiana” jest czasopismem (półrocznikiem), wydawanym od 1997 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (zeszyty 1-4 ukazały się w Wydawnictwie Adam Marszałek), poświęconym problematyce pedagogiki chrześcijańskiej oraz pedagogiki religii. Każdy zeszyt zawiera cztery działy: 1 — Artykuły i rozprawy; 2 — Z pedagogiki rodziny; 3 — Sprawozdania; 4 — Recenzje. Zadaniem pisma jest przede wszystkim ukazywanie chrześcijańskich inspiracji i tradycji w wychowaniu i refleksji o nim. Do takich zagadnień należą m.in. filozoficzno-antropologiczne i biblijno-teologiczne podstawy wychowania człowieka oraz problematyka wychowania obecna w nauczaniu Kościoła katolickiego. Wiele miejsca poświęca się współczesnym uwarunkowaniom wychowania człowieka, dyskusjom nad najtrudniejszymi problemami i aktualnymi pytaniami, stawianymi w obrębie szeroko podjętej edukacji religijnej. Innym zagadnieniem, podejmowanym na łamach pisma, jest problematyka wychowania człowieka w społeczeństwie pluralistycznym i wielokulturowym. Pismo prezentuje pedagogikę religii jako atrakcyjną ofertę dla współczesnego wychowania oraz aktualność chrześcijańskiego ideału wychowawczego. Jest otwarte na problematykę szeroko pojętej edukacji religijnej całego chrześcijaństwa, a także zagadnienia dialogu międzyreligijnego i międzywyznaniowego. Wskazuje na szczególne wyzwania, stające w tym zakresie przed pedagogiką religii, a zwłaszcza wychowania do dialogu i tolerancji, troski o własną tożsamość z jednoczesnym otwarciem na innych.

Bieżący zeszyt „Paedagogia Christiana" poświęciliśmy chrześcijańskiej edukacji ekologicznej. Pragniemy zarówno naświetlić jej teoretyczne fundamenty, jak i ukazać realizację postulatów ekologicznych w praktyce chrześcijańskiego wychowania. Rozważania otwiera artykuł ks. prof. Józefa Dołęgi, stanowiący wprowadzenie w podstawowe terminy, pojęcia, koncepcje, problematykę metodologiczną i merytoryczną ekofilozofii i sozologii. W kolejnym tekście prof. Włodzimierz Tyburski ukazuje dwa sposoby oglądu i analizy relacji człowiek-środowisko przyrodnicze: filozoficzny i ekofilozoficzny, przybliżając ich swoistość, odmienności, ale i wspólny wymiar myślenia na temat miejsca człowieka w środowisku przyrodniczym i jego stosunku do przyrody. Artykuł ks. prof. Waldemara Chrostowskiego na temat odczytanej z kart Pisma Świętego miłości do stworzeń otwiera refleksję teologiczną, dotyczącą wzajemnych relacji między Bogiem, człowiekiem i światem. Myśl tę rozwijają również ks. prof. Mieczysław Ozorowski z punktu widzenia katolicyzmu oraz ks. abp prof. Jeremiasz w ujęciu prawosławnym. Zwieńczeniem problematyki teologicznej jest tekst ks. prof. Romana Rogowskiego, który przybliża właściwą dla chrześcijaństwa chrystocentryczną perspektywę rozumienia rzeczywistości stworzonej. Poszukiwania kolejnych autorów można potraktować jako refleksję nad praktyką edukacji chrześcijańskiej. Ks. prof. Bogusław Nadolski, analizując teksty mszalne jako czynnik kształtujący stosunek chrześcijan do spraw codziennego życia, przybliża rozumienie świata, jakie jest w nich przekazywane. Podobne badanie, tyle że w odniesieniu do pieśni religijnych, prowadzi dr Agnieszka Sojka. Z kolei dr Piotr Krajewski czyni przedmiotem swojej refleksji nauczanie Kościoła oraz prawo kanoniczne. Niezwykle interesujący jest artykuł ks. prof. Macieja Ostrowskiego, który wprowadza w tajemnicę przyrody jako miejsca objawiania się Boga. W zeszycie czytelnik znajdzie również refleksję nad obecnością problematyki ekologicznej w katolickiej katechezie, prowadzoną przez ks. prof. Stanisława Dziekońskiego, oraz aktywnością ruchów i stowarzyszeń kościelnych na polu ekologii, autorstwa o. dra Stanisława Jaromiego. Zeszyt zamykają analizy wartości turystyki i ascezy w chrześcijańskiej edukacji ekologicznej. Mamy nadzieję, że prezentowane w naszym czasopiśmie poszukiwania będą pomocne nie tylko teoretykom wychowania, ale staną się istotną wskazówką dla praktyków, którzy w codziennej pracy z dziećmi, młodzieżą, jak również ludźmi dorosłymi wyrażają troskę o stan naszej planety jako dobra wspólnego wszystkich ludzi, a równocześnie pragną wpisać swoje zaangażowanie na polu ekologii w chrześcijańską perspektywę patrzenia na świat i człowieka.

Fragment „Od redakcji" autorstwa Jarosława Horowskiego

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum