• Home
  • Historia
  • W kręgu historii, politologii i edukacji. Studia i szkice dedykowane Profesorowi Witoldowi Wojdyle

Zbigniew Karpus, Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki (red.)

W kręgu historii, politologii i edukacji. Studia i szkice dedykowane Profesorowi Witoldowi Wojdyle

Nakład wyczerpany

Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2900-4
Publication year:
2012
Pages number:
1121
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

98,00 zł

miękka

Zbigniew Karpus, Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki (red.)

W kręgu historii, politologii i edukacji. Studia i szkice dedykowane Profesorowi Witoldowi Wojdyle

Kategoria produktu:

Książka W kręgu historii, politologii i edukacji. Studia i szkice dedykowane Profesorowi Witoldowi Wojdyle to zbiór artykułów podnoszących istotne kwestie związane z budową społeczeństwa obywatelskiego, transformacją systemową oraz przekształceniami myśli politycznej i edukacyjnej. Opracowanie podzielono na trzy tematyczne działy, w których zaprezentowano artykuły dotyczące wątków politologicznych, historycznych i edukacyjnych. Każdy z artykułów jest efektem indywidualnych preferencji badawczych. Ich autorami są pracownicy z różnych ośrodków naukowych.

Tabula gratulatoria / 5
O Profesorze Witoldzie Wojdyle – człowieku, uczonym i mistrzu słów kilka / 17
Arkadiusz Lewandowski
Bibliografia prac prof. dr. hab. Witolda Wojdyły / 23
Marek Szulakiewicz
O dojrzałości i mądrości w świecie współczesnym Profesorowi-Jubilatowi ad deliberandum / 43
 
Część 1. Wokół problemów historycznych i politologicznych
Waldemar Rezmer
Chłopskie powstanie w Tambowskiej guberni 1918–1922 / 61
Mieczysław Wojciechowski
Przygotowania do obrad Wiecu Dzielnicowego Nauczycieli Polaków w Poznaniu i utworzenia „Związku Dzielnicowego Stowarzyszeń Nauczycieli Szkół Ludowych Polaków dotychczasowego zaboru pruskiego” w grudniu 1918 r. / 77
Zbigniew Karpus
Sytuacja jeńców sowieckich przebywających w obozach w Polsce w latach 1919–1922 / 93
Elżbieta Alabrudzińska
Działalność oświatowa i kulturalna Kościołów protestanckich w Drugiej Rzeczypospolitej / 105
Jarosław Kłaczkow
Federacja Ewangelików Polskich – oblicze ideowe i główne kierunki działalności w Drugiej Rzeczypospolitej / 127
Patryk Tomaszewski
Organizacja Monarchistów w województwie pomorskim w latach 1925–1927 – próby tworzenia struktur i działalności / 145
Hanna Szczechowicz
Administracja ziemi dobrzyńskiej w latach 1918–1928 / 155
Piotr Matusak
Podziemne Wojsko Polskie a Polskie Państwo Podziemne w latach 1939–1945 / 185
Katarzyna Kącka
Niemcy w polskiej debacie politycznej oraz propagandzie (1944–1947) / 197
Bartłomiej Różycki
Hiszpańska emigracja polityczna w Polsce Ludowej / 219
Tadeusz Kisielewski
Czy stan wojenny wprowadzony w Polsce w grudniu 1981 r. był konieczny? Głos w dyskusji / 233
Michał Klimecki
Feliks Dzierżyński latem 1920 r. Trzy miesiące z życia polskiego bolszewika / 259
Teresa Kulak
Udział Heleny Witkowskiej w tworzeniu programu „Nauki obywatelstwa” dla żeńskich szkół zawodowych w latach 1918–1932 / 285
Krzysztof Steyer
Ks. ppłk Józef Wrycza, działacz niepodległościowy, polityczny, społeczny / 309
Janusz Gmitruk
Maria Szczawińska (1901–1985) / 335
Małgorzata Strzelecka
Jerzy Turowicz w świetle dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych / 363
Roman Bäcker
Teoria mitów politycznych – kilka uwag / 389
Jan Jachymek
System dyktatorski i monopartyjny w polskim życiu politycznym / 397
Joanna Marszałek-Kawa
O konieczności zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Refleksje wokół toczącej się debaty konstytucyjnej / 427
Dariusz Góra-Szopiński
Media, think tanki i akademia w amerykańskich wojnach kulturowych / 443
Krzysztof Piątek
Pomoc społeczna jako element systemu polityki społecznej na przykładzie wybranych państw europejskich / 475
Małgorzata Zamojska
W poszukiwaniu autorytetu... Cechy poznawcze, wartości edukacyjne oraz konsekwencje społeczne funkcjonowania wywiadu-wykładu obecnego w mediach drukowanych oraz w przestrzeni internetowej / 497
Henryk Składanowski
Cywilizacja zachodnia a islamska – dialog czy konflikt? / 509
 
Część 2. W kręgu polskiej myśli politycznej
Włodzimierz Tyburski
Problematyka wychowania moralnego w myśli staropolskiej / 537
Jan Waskan
Ruch narodowy na przełomie XIX–XX wieku wobec problemów etnicznych Białej Rusi / 569
Jacek Gzella
Kształtowanie się orientacji proniemieckiej Władysława Studnickiego / 589
Alicja Wójcik
Idea wychowania obywatelskiego w polskiej myśli ludowej 1918–1939 / 609
Jarosław Macała
Wybór czy konieczność? Zaangażowanie polityczne duchowieństwa w okresie międzywojennym w opinii środowisk katolickich / 631
Ewa Maj
Wychowanie dla narodu w myśli politycznej Narodowej Demokracji / 661
Arkadiusz Meller
Wychowanie „nowej Polki”. Kwestia kobieca w myśli społeczno- -politycznej narodowego radykalizmu w latach 30. XX w. / 687
Piotr Grochmalski
Działalność „Ojczyzny” a powojenny kształt polskich granic. Geopolityczne studium przypadku / 713
Krystyna Trembicka
Kilka refleksji o komunistycznym modelu wychowania / 745
Michał Strzelecki
Inteligencji polskiej style myślenia politycznego. Przypadek PRL / 765
Michał Śliwa
O próbach restytucji idei parlamentaryzmu w Polsce w drugim okresie powojennym / 789
Andrzej Wojtas
Rola elit kombatanckich w kształtowaniu polskiej myśli politycznej / 805
Tomasz Sikorski
Jednoczenie przez podział. Nieudana próba ratowania dziedzictwa Ruchu Młodej Polski przez Koalicję Republikańską / 819
Arkadiusz Lewandowski
Między Czwartą Rzeczypospolitą a IV RP. Przebudowa państwa według Koalicji Konserwatywnej i Prawa i Sprawiedliwości / 835
Grzegorz Radomski
Problem kompetencji obywatelskich w interpretacjach współczesnego ruchu narodowego w Polsce / 855
 
Część 3. Wokół zagadnień edukacyjnych
Władysława Szulakiewicz
Opowiadając o sobie. Obraz dzieciństwa we wspomnieniach wybitnych ludzi / 889
Józef Półturzycki
Proces samokształcenia w aktywności edukacyjnej Adama Mickiewicza / 913
Hanna Solarczyk-Szwec
Znaczenie sporu między „starym” i „nowym” kierunkiem oświaty ludowej w Republice Weimarskiej dla andragogiki / 947
Jerzy Bagrowicz
Pedagogika chrześcijańska w Polsce. Podstawy, rozwój historyczny, nurty (zarys problematyki) / 965
Beata Przyborowska
Refleksje nad teorią i praktyką edukacyjną / 989
Agnieszka Woroniecka-Borowska
Marek Borowski
O celach, formach, warunkach oraz barierach i granicach integracyjnego systemu edukacyjnego raz jeszcze / 1003
Daniel Korzan
Od historii wychowania do „kosmicznej lekcji” / 1021
Zbigniew Kruszewski
Zbigniew Kruszewski
Rola towarzystw naukowych w przestrzeni wychowania i edukacji / 1043
Anna Frąckowiak
Rozwój międzynarodowej polityki wobec edukacji dorosłych i kształcenia ustawicznego. Przykład światowych konferencji UNESCO / 1073
Liliana Tomaszewska
Religia i etyka w polskiej szkole / 1087
Romuald Dobrzeniecki
Wiesław Wojciech Szczęsny
O fałszywej historii jako mistrzyni fałszywej polityki i edukacji obywatelskiej / 1107

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum