Marcin Hlebionek, Krzysztof Kwiatkowski, Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski, - oprac.

Źródła do dziejów regionu kujawsko-pomorskiego. Część 1: Średniowiecze

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4164-8
Publication year:
2019
Pages number:
240
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Region kujawsko-pomorski w przeszłości
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Marcin Hlebionek, Krzysztof Kwiatkowski, Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski, - oprac.

Źródła do dziejów regionu kujawsko-pomorskiego. Część 1: Średniowiecze

Kategoria produktu:

W prezentowanym tomie umieszczono wybór tekstów źródłowych dotyczących tylko jednej epoki – średniowiecza. W dziejach regionu kujawsko-pomorskiego wieki średnie zaznaczyły się jako okres istotnych przemian społecznych oraz dynamicznych zmian politycznych, związanych m.in. z powstaniem i rozwojem państwa polskiego, burzliwymi dziejami polsko-krzyżackiego sąsiedztwa czy kolonizacją miejską i wiejską na prawie niemieckim. Wielokrotnie w czasie tej epoki różne obszary i miejsca współczesnego regionu kujawsko-pomorskiego stawały się świadkami wydarzeń pamiętanych jako niezmiernie ważne nie tylko dla lokalnych społeczności, lecz także dla historii całego kraju. Świadomość tego wywarła wpływ na dobór tekstów umieszczonych w niniejszej publikacji oraz ich chronologiczno-tematyczny układ, dla którego wewnętrzne cezury czasowe stanowią kluczowe momenty dziejów Polski, takie jak śmierć Leszka Białego w Gąsawie i sprowadzenie krzyżaków do Polski, pokój kaliski i panowanie Kazimierza Wielkiego, a także pierwszy i drugi pokój toruński.

Popularnonaukowy charakter tomu jest wynikiem przyjętego z góry przeświadczenia, że prezentowane Czytelnikom wydawnictwo może stać się przydatnym narzędziem poznawania przeszłości dla pełnych pasji amatorów dziejów regionu kujawsko-pomorskiego, a także dla nauczycieli akcentujących i wprowadzających regionalne treści w nauczaniu historii w szkołach podstawowych i średnich. To właśnie z myślą o nich poszczególne zagadnienia opatrzono zestawami pytań i poleceń dotyczących przedstawianych źródeł. Im również dedykowana jest ostatnia część publikacji, którą stanowi aneks zawierający materiały metodyczne w postaci dodatkowych zadań.

Ze Wstępu

Wstęp / 9

Rozdział I. Od legendarnych początków Polski do zjazdu w Gąsawie / 13
1. Opis terenów należących do współczesnego regionu kujawsko-pomorskiego / 15
2. Legenda o śmierci Popiela / 21
3. Zniszczenie grodu kruszwickiego w czasie walk wewnątrzdynastycznych w końcu XI w. / 25
4. Opis oblężenia Nakła w czasie walk Bolesław Krzywoustego z Pomorzanami / 29
5. Możnowładcze fundacje klasztorne na Kujawach / 35
6. „Pierwsze” księstwo kujawskie Mieszka Starego i Bolesława Mieszkowica / 39
7. Pogłębianie się rozbicia dzielnicowego: księstwo ujskie Władysława Odonica / 43
8. Pochodzenie i znaczenie kujawskiej linii dynastii Piastów / 47
9. Herb Piastów kujawskich i Kujaw / 51
10. Zjazd w Gąsawie i zabójstwo Leszka Białego / 55

Rozdział II. Od sprowadzenia krzyżaków nad Wisłę do pokoju kaliskiego / 59
1. Początki władztwa krzyżackiego nad Wisłą / 61
2. Przywilej chełmiński z 1233 r. / 67
3. Konflikt zakonu niemieckiego z księciem pomorskim Świętopełkiem / 73
4. Zajęcie Pomorza Gdańskiego przez zakon niemiecki w 1309 r. / 77
5. Wyprawy wojsk zakonu niemieckiego na Kujawy w 1330 r. / 81
6. Bitwa pod Radziejowem/Płowcami w 1331 r. / 87
7. Zjazd wyszehradzki i wyrok w sprawie Pomorza / 93
8. Ceremonialne przekazanie dokumentów potwierdzających pokój między Królestwem Polskim a zakonem niemieckim dokonane w lecie 1343 r. / 97
9. Opis granicy rozdzielającej władztwo zakonu niemieckiego i ziemie Królestwa Polskiego ustalonej w 1349 r. / 101

Rozdział III. Polsko-krzyżackie pogranicze w czasach od śmierci Kazimierza I Wielkiego do wojny 1409–1411 / 105
1. Lenne władztwo księcia pomorsko-słupskiego Kazimierza na Kujawach bydgoskich i w ziemi dobrzyńskiej / 107
2. Władztwo Władysława Białego na Kujawach i w Złotorii / 113
3. Wojna wewnętrzna w Wielkopolsce i na Kujawach w latach 80. XIV stulecia / 117
4. Spór Władysława Opolczyka, księcia dobrzyńskiego i gniewkowskiego z biskupem płockim / 121
5. Zjazd króla Polski Władysława II Jagiełły i wielkiego mistrza zakonu niemieckiego Konrada von Jungingen w Gniewkowie oraz wizyta króla w Toruniu wiosną 1405 r. / 125
6. Wyprawa wojska zakonu niemieckiego do ziemi dobrzyńskiej w 1409 r. / 129
7. Traktat toruński z 1411 r. / 133
8. Mikołaj z Ryńska i represje zakonu krzyżackiego wobec niektórych poddanych w ziemi chełmińskiej po wojnie 1409–1411 / 137

Rozdział IV. Od traktatu mełneńskiego do II pokoju toruńskiego / 141
1. Atak wojsk polskiego i litewskiego na Prusy w 1422 r. i okoliczności zawarcia pokoju nad jeziorem Mełno / 143
2. Bitwa pod Dąbkami w 1431 r. / 147
3. Spustoszenia wojenne w ziemi chełmińskiej w 1. Połowie XV w. / 151
4. Akt erekcyjny Związku Pruskiego z 1440 r. / 157
5. Akt hołdowniczy przedstawicieli miast i mieszkańców ziemi chełmińskiej złożony w Toruniu królowi Polski Kazimierzowi II Jagiellończykowi 28 V 1454 r. oraz formuły hołdownicze wobec króla Polski z 1454 r. i wielkiego mistrza zakonu niemieckiego z 1422 r. / 163
6. Wyprawa wojska koronnego pod wodzą króla Kazimierza II Jagiellończyka do ziemi chełmińskiej jesienią 1455 r. / 171
7. Drugi pokój toruński w 1466 r. / 175
8. Autonomia Prus Królewskich po wojnie trzynastoletniej / 181

Rozdział V. Społeczeństwo i gospodarka regionu w średniowieczu / 185
1. Postać księcia / 187
2. Przywilej immunitetowy dla biskupstwa włocławskiego z 1250 r. / 189
3. Biskupi jako możnowładcy i panowie / 195
4. Przywilej lokacyjny Bydgoszczy z 1346 r. / 199
5. Wróżdy szlacheckie i zajazdy na Kujawach / 207
6. Wykaz służb militarnych w okręgu lipieneckim w ziemi chełmińskiej / 211
7. Husytyzm w ziemi dobrzyńskiej i na Kujawach / 217
8. Powinności kmieci ze wsi szlacheckich terytorium nakielskiego diecezji gnieźnieńskiej wobec Kościoła / 223

Aneks – karty ćwiczeń / 227
1. Drzewo genealogiczne kujawskiej linii Piastów / 229
2. Mapa „Polska w XIII w.” / 231
3. Mapa „Prusy Królewskie i Prusy Zakonne w 1466 r.” / 233
4. Mapa „Podziały regionalne województwa kujawsko-pomorskiego” / 235

Bibliografia / 237

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum