• Home
  • Filologia polska
  • Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego. Prace dedykowane Profesor Marii Szupryczyńskiej

Małgorzata Gębka-Wolak, Iwona Kaproń-Charzyńska, Małgorzata Urban

Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego. Prace dedykowane Profesor Marii Szupryczyńskiej

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1591-5
Publication year:
2003
Pages number:
287
Nr wydania:
I
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

34,70 zł

miękka

Małgorzata Gębka-Wolak, Iwona Kaproń-Charzyńska, Małgorzata Urban

Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego. Prace dedykowane Profesor Marii Szupryczyńskiej

Kategoria produktu:

Ze wstępu

W tomie przeważają prace metodologicznie osadzone na gruncie współczesnego językoznawstwa synchronicznego: składniowe, słowotwórcze i semantyczne. Niektóre z nich bezpośrednio nawiązują do prac Jubilatki. Andrzej Bogusławski powraca do problemu konstrukcji elektywnych, omówionych przez Profesor Marię Szupryczyńską w artykułach Dyspozycje składniowe form stopnia najwyższego polskich przymiotników (1979) i Indywidualne cechy gramatyczne leksemów KTOŚ, COŚ (1987). Małgorzata Gębka-Wolak odwołuje się do zagadnień związanych z akomodacją form przymiotnikowych, które stanowiły przedmiot opisu w monografii Opis składniowy polskiego przymiotnika (1980). Z kolei Zygmunt Saloni, badając właściwości składniowe BYĆ, bezpośrednio nawiązuje do artykułu O zdaniach typu Jest jasne, że (2001). W skład tomu weszły także prace o charakterze diachronicznym i z zakresu leksykologii historycznej. Całość została podzielona na dwie części: Zagadnienia gramatyczne i Zagadnienia leksykalne.

Spis treści
Wstęp; Bibliografia prac Prof. dr hab. Marii Szupryczyńskiej; Część I Zagadnienia gramatyczne: Irena Sawicka: Z problemów współczesnej polskiej fonetyki Krystyna Kallas: Juliana Tuwima "fantazje słowotwórcze" oparte na podstawie SŁOWO; Iwona Kaproń-Charzyńska: Redukcja w hierarchii środków słowotwórczych; Magdalena Krzyżanowska: Miejsce skrótowców w systemie słowotwórczym języka; Małgorzata Urban: Przymiotniki współpodstawowe z formantem -ny i formantami zawierającymi sufiks -ny; Marek Wiśniewski: Uwagi o słowotwórstwie odprzymiotnikowych nazw cech abstrakcyjnych; Janusz Stanisław Bień: Konstrkcje werbalne z AŻ w gramatyce Swidzińskiego; Magdalena Derwojedowa, Michał Rudolf, Marek Świdziński: Two formal approaches to Polish numeral phrases implemented; Małgorzata Gębka-Wolak: Zakres użycia niemianownikowej formy przymiotnikowej w pozycjach konotowanych przez czasownik; Dorota Kopcińska: O nietypowych realizacjach akomodującej frazy nominalnej mianownikowej (Uwagi na marginesie Innego słownika języka polskiego); Iwona Kosek: Z problematyki opisu wyrażeń całkiem całkiem, nawet nawet; Andrzej Moroz: O konstrukcjach składniowych typu Jan nie, Jan też; Zygmunt Saloni: Jeszcze o zdaniach typu Jest jasne, że (uzupełnienie artykułu hasłowego być); Charles Zaremba: Szyk a wartość liczby nadrzędników konstrukcji współrzędnych; Zofia Zaron: Funkcjonalna klasyfikacja leksemów polskich. Część II Zagadnienia leksykalne: Andrzej Bogusławski: Uwagi o konstrukcjach elektywnych z wyrażeniami ktoś i któryś; Maciej Grochowski: O znaczeniach przymiotników metatekstowych następny, kolejny; Alicja Nagórko: O pewnym typie asymetrii znaczeniowej (I); Teresa Friedelówna: Pierwociny geograficznej terminologii w dobie Oświecenia; Renata Grzegorczykowa: Znaczenie współczesne i rozwój semantyczny czasownika polegać; Marek Marszałek: O osobliwościach fonetyczno-graficznych XIX-wiecznej polszczyzny kowieńsko-żmudzieńskiej; Jolanta Mędelska: Zmiany w północnokresowych zasobach leksykalnych w latach 60. i 70. XX wieku; Leszek Moszyński: Literackie, słownikowe, potoczne a ,,biblijne" szesnastowieczne nazwy maści końskich; Franciszek Pepłowski: Odbicie sporów teologicznych o dogmacie Świętej Trójcy w polszczyźnie XVI wieku; Jan Wawrzyńczyk: Considerations sur le dictionnaire orthographique en tant que "repertoire des mots existants en polonais"

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum