• Home
  • Językoznawstwo
  • Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych

Małgorzata Gębka-Wolak, Joanna Kamper-Warejko, Andrzej Moroz (red.)

Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3279-0
Publication year:
2015
Pages number:
332
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Małgorzata Gębka-Wolak, Joanna Kamper-Warejko, Andrzej Moroz (red.)

Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych

Kategoria produktu:

Monografia Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych jest kontynuacją dwóch wcześniejszych publikacji dotyczących leksyki języków słowiańskich, przygotowanych w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a mianowicie książek Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich (Toruń 2007) oraz Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich (Toruń 2008).

Książka stanowi nie tylko źródło wiedzy o współczesnej i dawnej warstwie leksykalnej języków polskiego, czeskiego, rosyjskiego i staro-cerkiewno-słowiańskiego, ale także prezentuje aktualnie podejmowane kierunki badań. Jest wizerunkiem współczesnego językoznawstwa, które dostrzega swoje zadanie w rozstrzyganiu problemów ogólnometodologicznych oraz zgłębianiu szczegółowych zagadnień badawczych, takich jak delimitacja jednostek języka, ustalanie ich znaczeń czy funkcji oraz analiza czynników motywujących ich przeobrażenia i przenikanie do różnych subkodów językowych.    

Wstęp / 9

Badania synchroniczne / 13

Elżbieta Bogdanowicz
Nazwy własne a semantyka / 15

Agnieszka Gasz
Czasowniki czynnościowe związane z percepcją smakową (na materiale języka polskiego i rosyjskiego) / 29

Małgorzata Gębka-Wolak, Andrzej Moroz
Nieswobodna grupa syntaktyczna – propozycja procedury identyfikacyjnej / 43

Anna Kisiel
Jednakże – czy jednak+że? / 61

Iwona Kosek
Kuty na cztery nogi, ale za chudy w uszach – o problemach opisu gramatycznego niektórych wyrażeń określających / 77

Przemysław Łozowski
Od semantyki do gramatyki, czyli o wyższości panchronii nad synchronią i diachronią / 89

Marta Nowosad-Bakalarczyk
O wyrażaniu ilościowego aspektu istnienia rzeczy w powieści Wiesława Myśliwskiego Traktat o łuskaniu fasoli / 101

Agnieszka Patejuk, Adam Przepiórkowski
Lexico-semantic coordination in Polish: a critical review of tests for determining representation / 119

Maciej Walczak
Семантические изменения интернационализмов греческого происхождения (на примере русских и польских существительных эстетика / estetyka, технология / technologia и их производных) / 135

Marek Wiśniewski
Uwagi o modelach derywacyjnych z formantami paradygmatycznymi / 149

Badania diachroniczne / 169

Lilia Citko
Słownictwo cerkiewnosłowiańskie i ruskie w Leksykonie supraskim z 1722 roku. (Formalne i semantyczne kryteria dyferencjacji) / 171

Magdalena Derwojedowa, Witold Kieraś, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz
Zasób leksykalny polszczyzny II poł. XIX wieku a możliwość automatycznej analizy morfologicznej tekstów z tego okresu / 183

Milada Homolková
Mezi gramatikou a sémantikou: staročeská slovesa s kořenem *ględ- / 197

Martina Jamborová
Frazémy súd zahájenýsúd zavitý ve staročeské právní terminologii / 207

Leonarda Mariak
Funkcja informacyjna leksyki z zakresu medycyny w korespondencji prywatnej Henryka Sienkiewicza / 217

Petr Nejedlý
Korelace systému slovotvorného a lexikálního z hlediska diachronního (na příkladu sufixu -izna) / 241

Anna Paluszak-Bronka
Z metodologii badań dawnych tekstów – jak badać i opisywać kancjonały (na przykładzie Kancjonału mazurskiego) / 253

Mirosława Siuciak
Strukturalistyczna koncepcja rozwoju języka wobec przemian współczesnej polszczyzny / 265

Arleta Szulc
Nebo – nebesa w cerkiewnosłowiańskich redakcjach Księgi Psalmów / 277

Miloslava Vajdlová
Význam lexikální jednotky v historické perspektivě / 297

Kateřina Voleková
Staročeské a polské glosy v Rostlináři mnichovském / 311

Jana Zdeňková
K minulým časům ve staročeské veršované legendě o svatém Prokopu/ 323

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum