• Home
  • Pedagogika
  • Zapoznane wymiary edukacji / Verkannte Dimensionen der Bildung. Polsko-niemieckie ekumeniczne kolokwium pedagogiczno-religijne

Heumann Jurgen, Jerzy Bagrowicz, Jarosław Tomasz Michalski (red.)

Zapoznane wymiary edukacji / Verkannte Dimensionen der Bildung. Polsko-niemieckie ekumeniczne kolokwium pedagogiczno-religijne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2148-0
Publication year:
2008
Pages number:
443
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

35,00 zł

miękka

Heumann Jurgen, Jerzy Bagrowicz, Jarosław Tomasz Michalski (red.)

Zapoznane wymiary edukacji / Verkannte Dimensionen der Bildung. Polsko-niemieckie ekumeniczne kolokwium pedagogiczno-religijne

W październiku 2006 roku w Oldenburgu odbyły się uroczyste obchody 25. rocznicy współpracy dwu Uniwersytetów: Carla Ossietzky'ego z Oldenburga i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia. Współpraca ta owocuje różnego rodzaju inicjatywami: konferencjami naukowymi, realizacją wspólnych progra­mów badawczych, wymianą doświadczeń, publikacjami realizowanymi przez kilka Wydziałów obydwu uniwersytetów.
Obchody 25-lecia tej współpracy były połączone z sesją naukową i spo­tkaniami w siedzibach poszczególnych wydziałów Uniwersytetu z Oldenburga. Na zaproszenie rektora naszego Uniwersytetu, prof. Andrzeja Jamiołkowskie-go, uczestniczył w tych spotkaniach ks. prof. Jerzy Bagrowicz, przedstawiciel Wydziału Teologicznego UMK. Szczególnie owocne okazało się spotkanie na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Carla Ossietzky'ego. Spotkaniu przewodniczył dziekan Wydziału Teologii Ewangelickiej profesor Jiirgen Heumann. Podjęliśmy wtedy decyzję o współpracy Wydziału Teologii Ewangelic­kiej Uniwersytetu Carla Ossietzky'ego z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Już we wstępnej rozmowie zorientowaliśmy się, że jest wiele tematów, które interesują obie strony. Potrzebne są przeto spotkania naukowe, podczas których będzie można lepiej poznać się nawzajem, wymienić poglądy, podjąć decyzję o serii wspólnych poszukiwań naukowych, konferencji oraz wspólnych, dwujęzycznych publikacji. Po spotkaniu kontynuowano roz­mowy na temat problematyki, którą chcemy się wspólne zajmować. W imieniu Wydziału Teologii Ewangelickiej z Oldenburga rozmowy w tej sprawie prowa­dziła pani profesor Ulrike Link-Wieczorek, dyrektor Instytutu Teologii Dogma­tycznej i Pedagogiki Religii tamtejszego Wydziału. Pierwszym owocem rozmów i ustaleń było dwudniowe polsko-niemieckie ekumeniczne kolokwium pedagogiczno-religijne pod tytułem: „Zapoznane wymiary edukacji", które odbyło się na Uniwersytecie w Toruniu w dniach 10-11 października 2007 roku.

Jerzy Bagrowicz, Jarosław Michalski, Słowo wstępne
Jerzy Bagrowicz, Jarosław Michalski, Vorwort

Jürgen Heumann, Słowo wstępne
Jürgen Heumann, Vorwort

CZĘŚĆ I / TEIL I
PROBLEMY EDUKACJI RELIGIJNEJ W NIEMCZECH I W POLSCE
PROBLEME RELIGIÖSER BILDUNG IN DEUTSCHLAND UND POLEN

Zbigniew Kwieciński, Krytyczna refleksyjność jako zaniedbany wymiar edukacji
Zbigniew Kwieciński, Kritische Reflexion als vergessene Dimension der (Religions-)Bildung

Jürgen Heumann, Zastój czy przełom? O sytuacji w publicznej edukacji religijnej w Niemczech
Jürgen Heumann, Stillstand oder Aufbruch? Zur Situation einer öffentlichen religiösen Bildung in Deutschland. Ein Problemaufriss

Bogusław Milerski, Hermeneutyczny wymiar edukacji religijnej
Bogusław Milerski, Hermeneutische Dimension der religiösen Bildung

Urlike Link-Wieczorek, Obserwacje w roli uczestnika? Refleksje systematyczno-teologiczne nad nauczaniem religii w czasach zrywania związków z tradycją
Urlike Link-Wieczorek, Teilnehmende Beobachtung? Systematisch-theologische Überlegungen des Religionsunterrichts in Zeiten der Enttraditionalisierung

Piotr Tomasik, Edukacja religijna w Polsce. Stan, szanse i zagrożenia
Piotr Tomasik, Religiöse Bildung in polen: Situation, Chancen und Gefährdungen
Egon Spiegel, Korelatywna dydaktyka symboliczna szansą dla nauczania religii w szkołach publicznych
Egon Spiegel, Symboldidaktik eine Chance für den RU an öffentlichen Schulen

Jerzy Bagrowicz, Tożsamość pedagogiki religii z polskiej perspektywy
Jerzy Bagrowicz, Identität der Religionspädagogik aus polnischer Sicht

Gabriele Obst, Impulsy dla nauczania religii w pedagogice reformacji: stan i perspektywy
Gabriele Obst, Einblicke und Ausblicke: Reformpädagogische Impulse für den Religionsunterricht

Cyprian Rogowski, Pedagogika religii w Polsce - poszukiwania, czasopisma, ośrodki naukowe
Cyprian Rogowski, Religionspädagogik in Polen - Untersuchungen, Zeitschriften, wissenschaftliche Einrichtungen

Jarosław Michalski, Edukacja religijna w procesie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego
Jarosław Michalski, Religionsbildung im Prozess der Gestaltung der Bürgergesellschaft

CZĘŚĆ II / TEIL II

KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA WSPÓŁCZESNEJ SZKOLNEJ LEKCJI RELIGII
W POLSCE I NIEMCZECH
KONZEPTE UND VORAUSSETZUNGEN DES GEGENWÄRTIGEN
SCHULISCHEN RELIGIONSUNTERRICHTS IN POLEN UND IN DEUTSCHLAND

Aleksander Nalaskowski, Współczesne pedagogiczno-religijne perspektywy w aspekcie katolickim i ewangelickim. Pedagogia znaku czy kult znaku?
Aleksander Nalaskowski, Katholische und evangelische religionspädagogische Perspektiven. Die Pädagogie des Zeichens oder der Kult des Zeichens?
Urlike Link-Wieczorek, Współczesne pedagogiczno-religijne perspektywy w aspekcie katolickim i ewangelickim. Czego oczekujemy?
Urlike Link-Wieczorek, Katholische und evangelische religionspädagogische Perspektiven. Was erwarten wir ?

Jarosław Michalski, Współczesne pedagogiczno-religijne perspektywy w aspekcie katolickim i ewangelickim. Szkolna lekcja religii - nadzieje i obawy
Jarosław Michalski, Katholische und evangelische religionspädagogische Perspektiven. Schulische Religionsunterricht - Hoffnungen und Befürchtungen

Jarosław Horowski, Nauczanie religijne młodzieży w nowoczesnej polskiej szkole
Jarosław Horowski, Der Religionsunterricht für die Jugend in der modernen polnischen schule

Andrea Strübind, Pamięć o przyszłości: nowy sposób podejścia i nowe koncepcje w dydaktyce historii Kościoła
Andrea Strübind, „Erinnerte Zukunft" - Neue Positionen, Ansätze und Konzepte in der Kirchengeschichtsdidaktik

Joanna Koleff-Pracka, Nauczanie religii ewangelickiej jako miejsce przekazu i formowania ról płciowych
Joanna Koleff-Pracka, Evangelischer Religionsunterricht als Ort der Tradierung und Formung der Geschlechterollen

Isolde Weiland, Biblia we współczesnym nauczaniu religijnym
Isolde Weiland, Die Bibel im gegenwärtigen Religionsunterricht: Methodische Entwürfe

Ireneusz Lukas, Edukacja migrantów a religia z perspektywy projektów Światowej Federacji Luterańskiej
Ireneusz Lukas, Migrantenbildung und Religion aus der Perspektive von Projekten des Lutherischen Weltbundes

Impresje konferencyjne
Konferenzimpresion

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum