Małgorzata Gębka-Wolak, Joanna Kamper-Warejko, Andrzej Moroz (red.)

Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3279-0
Rok wydania:
2015
Liczba stron:
332
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Małgorzata Gębka-Wolak, Joanna Kamper-Warejko, Andrzej Moroz (red.)

Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych

Kategoria produktu:

Monografia Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych jest kontynuacją dwóch wcześniejszych publikacji dotyczących leksyki języków słowiańskich, przygotowanych w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a mianowicie książek Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich (Toruń 2007) oraz Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich (Toruń 2008).

Książka stanowi nie tylko źródło wiedzy o współczesnej i dawnej warstwie leksykalnej języków polskiego, czeskiego, rosyjskiego i staro-cerkiewno-słowiańskiego, ale także prezentuje aktualnie podejmowane kierunki badań. Jest wizerunkiem współczesnego językoznawstwa, które dostrzega swoje zadanie w rozstrzyganiu problemów ogólnometodologicznych oraz zgłębianiu szczegółowych zagadnień badawczych, takich jak delimitacja jednostek języka, ustalanie ich znaczeń czy funkcji oraz analiza czynników motywujących ich przeobrażenia i przenikanie do różnych subkodów językowych.    

Wstęp / 9

Badania synchroniczne / 13

Elżbieta Bogdanowicz
Nazwy własne a semantyka / 15

Agnieszka Gasz
Czasowniki czynnościowe związane z percepcją smakową (na materiale języka polskiego i rosyjskiego) / 29

Małgorzata Gębka-Wolak, Andrzej Moroz
Nieswobodna grupa syntaktyczna – propozycja procedury identyfikacyjnej / 43

Anna Kisiel
Jednakże – czy jednak+że? / 61

Iwona Kosek
Kuty na cztery nogi, ale za chudy w uszach – o problemach opisu gramatycznego niektórych wyrażeń określających / 77

Przemysław Łozowski
Od semantyki do gramatyki, czyli o wyższości panchronii nad synchronią i diachronią / 89

Marta Nowosad-Bakalarczyk
O wyrażaniu ilościowego aspektu istnienia rzeczy w powieści Wiesława Myśliwskiego Traktat o łuskaniu fasoli / 101

Agnieszka Patejuk, Adam Przepiórkowski
Lexico-semantic coordination in Polish: a critical review of tests for determining representation / 119

Maciej Walczak
Семантические изменения интернационализмов греческого происхождения (на примере русских и польских существительных эстетика / estetyka, технология / technologia и их производных) / 135

Marek Wiśniewski
Uwagi o modelach derywacyjnych z formantami paradygmatycznymi / 149

Badania diachroniczne / 169

Lilia Citko
Słownictwo cerkiewnosłowiańskie i ruskie w Leksykonie supraskim z 1722 roku. (Formalne i semantyczne kryteria dyferencjacji) / 171

Magdalena Derwojedowa, Witold Kieraś, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz
Zasób leksykalny polszczyzny II poł. XIX wieku a możliwość automatycznej analizy morfologicznej tekstów z tego okresu / 183

Milada Homolková
Mezi gramatikou a sémantikou: staročeská slovesa s kořenem *ględ- / 197

Martina Jamborová
Frazémy súd zahájenýsúd zavitý ve staročeské právní terminologii / 207

Leonarda Mariak
Funkcja informacyjna leksyki z zakresu medycyny w korespondencji prywatnej Henryka Sienkiewicza / 217

Petr Nejedlý
Korelace systému slovotvorného a lexikálního z hlediska diachronního (na příkladu sufixu -izna) / 241

Anna Paluszak-Bronka
Z metodologii badań dawnych tekstów – jak badać i opisywać kancjonały (na przykładzie Kancjonału mazurskiego) / 253

Mirosława Siuciak
Strukturalistyczna koncepcja rozwoju języka wobec przemian współczesnej polszczyzny / 265

Arleta Szulc
Nebo – nebesa w cerkiewnosłowiańskich redakcjach Księgi Psalmów / 277

Miloslava Vajdlová
Význam lexikální jednotky v historické perspektivě / 297

Kateřina Voleková
Staročeské a polské glosy v Rostlináři mnichovském / 311

Jana Zdeňková
K minulým časům ve staročeské veršované legendě o svatém Prokopu/ 323

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum